Zavolejte nám (Po-Pá 9-17, So 8-11, Ne 14-16)

Práva a povinností z vadného plnění

Následující reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodě obuvnadmerna.cz, jehož provozovatelem je:

obuvnadmerna.cz s.r.o
IČ: 19322224
DIČ: CZ19322224
Zapsaná v obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně - oddíl C, vložka 134036
Fakturační adresa: Žlutá 603, Nový Šaldorf, 671 81 Nový Šaldorf-Sedlešovice
Provozovna: obuvnadmerna.cz, Myslbekova 1079, 676 02 Moravské Budějovice

Tento reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek.

 

Článek 1
Úvodní ustanovení

Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen “reklamace“) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. Záležitosti tímto reklamační řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky. Prodávající seznámí kupujícího s tímto reklamačním řádem vhodným způsobem a na žádost kupujícího mu jej předá v textové podobě. Tento reklamační řád je v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění ke dni 1. 1. 2014.

Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech:

Kupující je ihned po převzetí zboží povinen zkontrolovat, zda je zboží v bezvadném stavu.

Kupující je také povinen se před prvním použitím důkladně seznámit s přiloženým návodem na užívání výrobku (záruční list) a následně se jím důsledně řídit, v opačném případě, vznikne-li v důsledku užívání výrobku v rozporu s tímto návodem vada na výrobku, nemůže být tato vada považována za důvod k uplatnění reklamace.

 

Článek 2
Práva z vad

Prodávající odpovídá ze bezvadnost zboží, zejména, že má dohodnuté vlastnosti nebo oprávněně očekávané vlastnosti, že bude sloužit svému účelu, bude v odpovídajícím množství a kvalitě a, v neposlední řadě, že bude v souladu s právními předpisy. Nesplnění uvedené odpovědnosti vám zakládá práva z vad zboží.

Kupující poté může u prodávajícího uplatnit podle svého požadavku nárok na:

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má-li zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Je-li reklamace uznána jako oprávněná, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

 

Článek 3
Uplatnění reklamace

Reklamace nám nezasílejte poštou. Nejprve nás prosím kontaktujte e-mailem a pošlete fotografie závady. Řadu reklamací jsme schopni vyřešit už na základě fotografií. Bude-li potřeba zboží k reklamaci dodat fyzicky, zajistíme dopravu na vlastní náklady.

Kupující má také právo uplatnit reklamaci v provozovně prodávajícího osobně. Prodávající zabezpečuje přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou provozní dobu.

Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem.

Zasílá-li kupující reklamaci poštou, je povinen uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace (viz článek 5).

Zboží musí být k reklamaci předáno čisté, suché, hygienicky nezávadné a kompletní. Zasílá-li kupující reklamaci poštou, zboží musí být zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození.

 

Článek 4
Lhůta pro uplatnění práv

Kupující může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. U použitého zboží lze lhůtu pro uplatnění práv z vadného plnění zkrátit na 12 měsíců, takové zkrácení lhůty vyznačí prodávající v záručním listu nebo na prodejním dokladu. Po uplynutí lhůty nelze právo z vad u prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak nebo prodávající či výrobce poskytne zvláštní záruku za jakost nad rámec jeho zákonných povinností.

Uplatní-li kupující vůči prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující je nemůže užívat.

Kupující svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví. Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná (§ 2112 zákona 89/2012 Sb. Občanský zákoník).

Lhůtu k uplatnění práv z vad nelze považovat za stanovení životnosti zboží, ta se liší s ohledem na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnost a intenzitu užívání, případně dohodu mezi kupujícím a prodávajícím.

Záruční lhůta se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení. Dojde-li k výměně zboží za nové, poskytuje prodávající novou lhůtu pro uplatnění práv z vadného plnění v délce 24 měsíců.

 

Článek 5
Vyřízení reklamace

Při převzetí reklamace je prodávající povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede:

Po vyřízení reklamace je prodávající povinen k písemnému potvrzení doplnit:

O vyřízení reklamace je prodávající povinen kupujícího informovat telefonicky, prostřednictvím sms či emailem.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit.

Podmínkou pro běh těchto lhůt však je, že kupující k vyřízení reklamace poskytl prodávajícímu požadovanou potřebnou součinnost, tedy zejména, že umožnil prodávajícímu přezkoumat reklamovaný výrobek.

Způsob vyřízení reklamace nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

 

Článek 6
Řešení sporů

V případě, že prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou a kupující s rozhodnutím nesouhlasí, může se obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady.

Nedojde-li k dohodě mezi kupujícím a prodávajícím, může se kupující obracet na existující systémy mimosoudních řešení spotřebitelských sporů, případně na příslušný soud.

V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Týká-li se spor nákupu prostřednictvím e-shopu, může kupující využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.