Práva a povinností z vadného plnění

Jakost při převzetí (dříve Rozpor s kupní smlouvou)

Kupující je ihned po převzetí zboží (doručení zboží kupujícímu) povinen prozkoumat, zda je zboží v bezvadném stavu.

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra nebo hmotnost nebo jeho jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující poté může u prodávajícího uplatnit podle svého požadavku nárok na:

 • bezplatné odstranění vady,
 • přiměřenou slevu z ceny;
 • není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U zboží prodávaného za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána.

 

Zákonná práva z vad

Kupující je povinen se před prvním použitím důkladně seznámit s přiloženým návodem na užívání výrobku (záruční list) a následně se jím důsledně řídit, v opačném případě, vznikne-li v důsledku užívání výrobku v rozporu s tímto návodem vada na výrobku, nemůže být tato vada považována za důvod k uplatnění reklamace.

Prodávající odpovídá za vady vzniklé v 24 měsíční záruční době po převzetí zboží (doručení zboží kupujícímu).

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
 • bezplatné odstranění vady opravou;
 • přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
 • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na:

 • odstranění vady anebo
 • přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má-li zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci nebo jejích dílů způsobené běžným používáním. Je tedy nutné rozlišovat mezi dvěma často mylně zaměňovanými pojmy – záruční doba a životnost výrobku. Kratší životnost nelze považovat za vadu a nelze ji tedy ani reklamovat. Životnost je doba, po kterou může zboží vzhledem ke svým vlastnostem a účelu při správném užívání a údržbě vydržet.

PŘÍKLAD: Obuv pro volný čas má obvykle při správném používání a ošetřování životnost okolo 12 měsíců. Je tedy pravděpodobné, že taková obuv bude spotřebována – uplyne její životnost – ještě před uplynutím záruční doby. Pokud tedy uplynula například doba jednoho roku a skončila také životnost obuvi běžným opotřebením, avšak neprojevila-li se žádná výrobní vada obuvi, není tato vyčerpaná životnost obuvi důvodem k reklamaci.

Záruka se dále nevztahuje na:

 • vady vzniklé v důsledku nedodržení zásad ošetřování obuvi (viz záruční list) – použití nevhodných přípravků, praní v pračce apod.
 • mechanicky poškozenou obuv – okopání špic, poškrábání materiálu, přeřezání materiálu ostrými předměty, deformace patníků způsobená obouváním bez obouvací lžíce apod. (nedodržení návodu k použití)
 • opotřebení obuvi v důsledku nevhodně zvoleného typu (účelovosti) a užití obuvi
 • opotřebení obuvi způsobené deformitami nohou
 • obuv, u které byly provedeny ze strany kupujícího jakékoliv úpravy či zásahy, které nesouvisejí s běžnou údržbou obuvi (svépomocné opravy, apod.)
 • pouštění barvy při zvýšeném pocení nohou nebo provlhnutí obuvi
 • charakteristické znaky přírodních usní – např. nerovnoměrná kresba líce, částečná rozdílnost povrchu

 

Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná (§ 2112 zákona 89/2012 Sb. Občanský zákoník). Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, je povinen uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo na způsob vyřešení reklamace si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi – faktura dodaná se zbožím, její kopie nebo scan). Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, musí být čisté, suché, hygienicky nezávadné a kompletní.

Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Reklamaci, včetně případného odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě.

Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Podmínkou pro běh těchto lhůt však je, že spotřebitel k vyřízení reklamace poskytl prodávajícímu požadovanou potřebnou součinnost, tedy zejména, že umožnil prodávajícímu přezkoumat reklamovaný výrobek. 

Neodstraní-li prodávající vadu věci včas, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Prodávající se zavazuje o vyřízení reklamace kupujícího informovat na základě jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS (či jinak dle vzájemné dohody).

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů (náklady na zaslání reklamovaného zboží prodávajícímu).

Katalog

Novinky

02. 10.

Kozačky Maxam na široké lýtko opět skladem

Právě jsme opět naskladnili oblíbený model…

19. 09.

Extra široké dámské boty Alpina opět skladem!

Máme nesmírnou radost, že Vám po několikaleté…

19. 09.

Nové široké dámské zimní modely Axel

Oblíbené široké dámské kozačky a kotníkové zimní…

Kategorie
Velikost

Vaši e-mailovou adresu budeme používat pro zasílání pravidelných informací o novém zboží (cca 1x za měsíc), slevových kuponů a dalších relevantních novinek. Pokud se Vám naše e-maily nebudou líbit, můžete se kdykoliv odhlásit kliknutím na odkaz v patičce každého e-mailu. Podrobnosti o tom, jak chráníme Vaše osobní údaje naleznete v Podmínkách ochrany osobních údajů.

Vše o nákupu

Kontakt

E-mail: info@obuvnadmerna.cz

Tel.: +420 778 402 359

Značky

Co byste u nás zlepšili?
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.